Psalm 84 vers 2 t/m 5
04/08/2023

Psalm 84 vers 2 t/m 5

Voorganger:
Passage: Psalm 84

1 VOOR den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm voor de kinderen van Korach.
2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen!
3 Mijn ziel is begerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God.
4 Zelfs vindt de mus een huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jonkskens legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning en mijn God.
5 Welgelukzalig zijn zij die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.
6 Welgelukzalig is de mens wiens sterkte in U is, in welker hart de gebaande wegen zijn.
7 Als zij door het dal der moerbeziebomen doorgaan, stellen zij Hem tot een Fontein; ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken.
8 Zij gaan van kracht tot kracht, een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion.
9 HEERE, God der heirscharen, hoor mijn gebed; neem het ter ore, o God Jakobs. Sela.
10 O God, ons Schild, zie; en aanschouw het aangezicht Uws gezalfden.
11 Want één dag in Uw voorhoven is beter dan duizend elders; ik koos liever aan den dorpel in het huis mijns Gods te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid.
12 Want God de HEERE is een Zon en Schild; de HEERE zal genade en ere geven; Hij zal het goede niet onthouden dengenen die in oprechtheid wandelen.
13 HEERE der heirscharen, welgelukzalig is de mens die op U vertrouwt.

Geef een reactie