Psalm 65 vers 3 t/m 5
10/08/2023

Psalm 65 vers 3 t/m 5

Voorganger:
Passage: Psalm 65

1 EEN psalm van David, een lied, voor den opperzangmeester.
2 De lofzang is in stilheid tot U, o God, in Sion; en U zal de gelofte betaald worden.
3 Gij hoort het gebed, tot U zal alle vlees komen.
4 Ongerechtige dingen hadden de overhand over mij, maar onze overtredingen, die verzoent Gij.
5 Welgelukzalig is hij dien Gij verkiest en doet naderen, dat hij wone in Uw voorhoven; wij zullen verzadigd worden met het goede van Uw huis, met het heilige van Uw paleis.
6 Vreselijke dingen zult Gij ons in gerechtigheid antwoorden, o God onzes heils; o Vertrouwen aller einden der aarde, en der vergelegenen aan de zee.
7 Die de bergen vastzet door Zijn kracht, omgord zijnde met macht.
8 Die het bruisen der zee├źn stilt, het bruisen harer golven en het rumoer der volken.
9 En die op de einden wonen, vrezen voor Uw tekenen; Gij doet de uitgangen des morgens en des avonds juichen.
10 Gij bezoekt het land, en hebbende het begerig gemaakt, verrijkt Gij het grotelijks; de rivier Gods is vol water; wanneer Gij het alzo bereid hebt, maakt Gij hunlieder koren gereed.
11 Gij maakt zijn opgeploegde aarde dronken; Gij doet ze dalen in zijn voren; Gij maakt het week door de droppelen; Gij zegent zijn uitspruitsel.
12 Gij kroont het jaar Uwer goedheid, en Uw voetstappen druipen van vettigheid.
13 Zij bedruipen de weiden der woestijn, en de heuvelen zijn aangegord met verheuging.
14 De velden zijn bekleed met kudden en de dalen zijn bedekt met koren; zij juichen, ook zingen zij.

Geef een reactie