Lukas 2:41-52
15/11/2022

Lukas 2:41-52

Voorganger:
Passage: Lukas 2:41-52

41 En Zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van pascha.
42 En toen Hij twaalf jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags,
43 En de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het Kind Jezus te Jeruzalem, en Jozef en Zijn moeder wisten het niet.
44 Maar menende dat Hij in het gezelschap op den weg was, gingen zij een dagreis, en zochten Hem onder de magen en onder de bekenden.
45 En als zij Hem niet vonden, keerden zij weder naar Jeruzalem, Hem zoekende.
46 En het geschiedde na drie dagen, dat zij Hem vonden in den tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende.
47 En allen die Hem hoorden, ontzetten zich over Zijn verstand en antwoorden.
48 En zij Hem ziende, werden verslagen; en Zijn moeder zeide tot Hem: Kind, waarom hebt Gij ons zo gedaan? Zie, Uw vader en ik hebben U met angst gezocht.
49 En Hij zeide tot hen: Wat is het dat gij Mij gezocht hebt? Wist gij niet, dat Ik moet zijn in de dingen Mijns Vaders?
50 En zij verstonden het woord niet dat Hij tot hen sprak.
51 En Hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En Zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart.
52 En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.

Onderwerpen:

Geef een reactie