Leven door het geloof
26/04/2022

Leven door het geloof

Voorganger:
Passage: Hebreeen 10:36-39

36 pWant gij hebt lijdzaamheid van node, opdat gij, den wil Gods gedaan hebbende, de beloftenis moogt wegdragen. p Luk. 21:19. verwijsteksten
37 qWant: Nog een zeer weinig tijds, en Hij Die te komen staat, zal komen en niet vertoeven; q Hab. 2:3. Hagg. 2:7. 1 Petr. 1:6; 5:10. verwijsteksten
38 rMaar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand zich onttrekt, Mijn ziel heeft in hem geen behagen. r Hab. 2:4. Rom. 1:17. Gal. 3:11. verwijsteksten
39 Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve, maar van degenen die geloven tot behoudenis der ziel.

Onderwerpen:

Geef een reactie