De Borg De Mens (HC Zondag 3)
04/11/2022

De Borg De Mens (HC Zondag 3)

Voorganger:
Passage: Romeinen 5:5-21

Heidelbergse Catechismus Zondag 3
Vraag en antwoord 6
Vr. Heeft dan God den mens alzo boos en verkeerd geschapen?
Antw. Neen Hij; maar God heeft den mens goed en naar Zijn evenbeeld geschapen,
dat is in ware gerechtigheid en heiligheid,
opdat hij God zijn Schepper recht kennen,
Hem van harte liefhebben
en met Hem in de eeuwige zaligheid leven zou,
om Hem te loven en te prijzen.

Vraag en antwoord 7
Vr. Vanwaar komt dan zulke verdorven aard des mensen?
Antw. Uit den val en de ongehoorzaamheid onzer eerste voorouders, Adam en Eva, in het paradijs,
waar onze natuur alzo is verdorven geworden,
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren worden.

Vraag en antwoord 8
Vr. Maar zijn wij alzo verdorven, dat wij ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed en geneigd tot alle kwaad?
Antw. Ja wij;
tenzij dan dat wij door den Geest Gods wedergeboren worden

Geef een reactie