1 TERZELFDER tijd, spreekt de HEERE, zal Ik allen geslachten Israëls tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn. 2 Zo zegt de HEERE: Het volk…
9 Gewisselijk, dan zal Ik tot de volken een reine spraak wenden; opdat zij allen den Naam des HEEREN aanroepen, opdat zij Hem dienen met een eenparigen schouder. 10 Van…
1 EEN psalm van David. De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken. 2 Hij doet mij nederliggen in grazige weiden; Hij voert mij zachtkens aan zeer stille wateren.…
1 EEN psalm van David. Aleph. Tot U, o HEERE, hef ik mijn ziel op. 2 Beth. Mijn God, op U vertrouw ik, laat mij niet beschaamd worden; laat mijn…
1 HET woord des HEEREN hetwelk geschied is tot Zefánja, den zoon van Cuschi, den zoon van Gedálja, den zoon van Amárja, den zoon van Hizkía, in de dagen van…