1 EN al de tollenaars en de zondaars naderden tot Hem om Hem te horen. 2 En de farizeeën en de schriftgeleerden murmureerden, zeggende: Deze ontvangt de zondaars, en eet…