18 Toen nu het kind groot werd, geschiedde het op een dag, dat het uitging tot zijn vader, tot de maaiers. 19 En het zeide tot zijn vader: Mijn hoofd,…

Johannes 20: 26-29

14/06/2022
19 Als het dan avond was, op denzelven eersten dag der week, en als de deuren gesloten waren, waar de discipelen vergaderd waren om de vreze der Joden, kwam Jezus…
Johannes 17: 20 En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen die door hun woord in Mij geloven zullen. 21 Opdat zij allen één zijn, gelijkerwijs Gij,…
1 ZO legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen; 2 En als nieuwgeboren kinderkens, zijt zeer begerig naar de redelijke onvervalste melk,…
1 DAARNA sprak de HEERE tot Mozes, zeggende: 2 Dit zal de wet des melaatsen zijn ten dage zijner reiniging: dat hij tot den priester zal gebracht worden, 3 En…
1 EEN psalm van Asaf. De God der goden, de HEERE spreekt, en roept de aarde, van den opgang der zon tot aan haar ondergang. 2 Uit Sion, de volkomenheid…
41 De Joden dan murmureerden over Hem, omdat Hij gezegd had: Ik ben het Brood Dat uit den hemel nedergedaald is. 42 En zij zeiden: Is Deze niet Jezus, de…
19 Want de wet heeft geen ding volmaakt, maar de aanleiding van een betere hoop, door welke wij tot God genaken. 20 En voor zoveel het niet zonder eedzwering is…
1 PAULUS, een apostel van JEZUS CHRISTUS, naar het bevel van God onzen Zaligmaker, en van den Heere Jezus Christus, Die onze Hoop is, 2 Aan Timótheüs, mijn oprechten zoon…
Psalm 68: 16 De berg Basan is een berg Gods; de berg Basan is een bultige berg. 17 Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Dezen berg heeft God begeerd…
1 EN als de dag van het pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. 2 En er geschiedde haastelijk uit den hemel een geluid, gelijk als van een geweldigen…
Mattheus 13:33 33 Een andere gelijkenis sprak Hij tot hen, zeggende: Het Koninkrijk der hemelen is gelijk een zuurdesem, welken een vrouw nam en verborg in drie maten meel, totdat…

Job 12 van 12

25/04/2022
11 Ook kwamen tot hem al zijn broeders en al zijn zusters en allen die hem tevoren gekend hadden, en aten brood met hem in zijn huis, en beklaagden hem…

Job 11 van 12

25/04/2022
1 TOEN antwoordde Job den HEERE en zeide: 2 Ik weet dat Gij alles vermoogt, en dat geen van Uw gedachten kan afgesneden worden. 3 Wie is hij, zegt Gij,…

Job 10 van 12

22/04/2022
1 EN de HEERE antwoordde Job uit een onweder en zeide: 2 Gord nu als een man uw lendenen; Ik zal u vragen, en onderricht Mij. 3 Zult gij ook…