1 DAARNA toonde Hij mij Jozua, den hogepriester, staande voor het aangezicht van den Engel des HEEREN, en de satan stond aan zijn rechterhand om hem te wederstaan. 2 Doch…
13 En de HEERE antwoordde den Engel, Die met mij sprak, goede woorden, troostelijke woorden. 14 En de Engel, Die met mij sprak, zeide tot mij: Roep uit, zeggende: Alzo…
8 Ik zag des nachts, en ziet, een Man rijdende op een rood paard, en Hij stond tussen de mirten, die in de diepte waren; en achter Hem waren rode,…

Zacharia 14: 5B

06/10/2021
5 Dan zult gijlieden vlieden door de vallei Mijner bergen (want deze vallei der bergen zal reiken tot Azal), en gij zult vlieden, gelijk als gij vloodt voor de aardbeving…