Psalm 96: 11-13

29/09/2023
1 Zingt den HEERE een nieuw lied; zingt den HEERE, gij ganse aarde! 2 Zingt den HEERE, looft Zijn Naam; boodschapt Zijn heil van dag tot dag. 3 Vertelt onder…
20 Geloofd zij de Heere; dag bij dag overlaadt Hij ons; die God is onze Zaligheid. Sela. 21 Die God is ons een God van volkomen zaligheid; en bij den…
19 Gij zijt opgevaren in de hoogte, Gij hebt de gevangenis gevankelijk gevoerd, Gij hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen; ja, ook de wederhorigen, om bij…
16 De berg Basan is een berg Gods; de berg Basan is een bultige berg. 17 Waarom springt gij op, gij bultige bergen? Dezen berg heeft God begeerd tot Zijn…
14 Al laagt gijlieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duive, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven géluwen goud.
8 O God, toen Gij voor het aangezicht Uws volks uittoogt, toen Gij daarheen traadt in de woestijn, Sela, 9 Daverde de aarde, ook dropen de hemelen voor Gods aanschijn;…
5 Zingt Gode, psalmzingt Zijn Naam, hoogt de wegen voor Dien Die in de vlakke velden rijdt, omdat Zijn Naam is HEERE; en springt op van vreugde voor Zijn aangezicht.…
1 EEN psalm, een lied van David, voor den opperzangmeester. 2 God zal opstaan, Zijn vijanden zullen verstrooid worden, en Zijn haters zullen van Zijn aangezicht vlieden. 3 Gij zult…
1 EEN psalm van David, een lied, voor den opperzangmeester. 2 De lofzang is in stilheid tot U, o God, in Sion; en U zal de gelofte betaald worden. 3…

Psalm 68 vers 19

09/08/2023
1 ZO bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gij wandelt waardiglijk der roeping met welke gij geroepen zijt; 2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met…
1 VOOR Sálomo. O God, geef den koning Uw rechten, en Uw gerechtigheid den zoon des konings. 2 Zo zal hij Uw volk richten met gerechtigheid, en Uw ellendigen met…
1 VOOR den opperzangmeester, op Schóschannim; een getuigenis, een psalm van Asaf. 2 O Herder Israëls, neem ter ore, Die Jozef als schapen leidt; Die tussen de cherubs zit, verschijn…
1 VOOR den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm voor de kinderen van Korach. 2 Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! 3 Mijn ziel is begerig en…

Psalm 32 vers 8

31/07/2023
1 EEN onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. 2 Welgelukzalig is de mens dien de HEERE de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens…

Psalm 78 vers 4 & 7

26/07/2023
1 EEN onderwijzing van Asaf. O mijn volk, neem mijn leer ter ore, neigt ulieder oor tot de redenen mijns monds. 2 Ik zal mijn mond opendoen met spreuken; ik…
1 EEN gebed van Mozes, den man Gods. Heere, Gij zijt ons geweest een Toevlucht van geslacht tot geslacht. 2 Eer de bergen geboren waren, en Gij de aarde en…