1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, en Timotheüs, de broeder, 2 Den heiligen en gelovigen broederen in Christus, die te Kolosse zijn; genade zij…
1 INDIEN gij dan met Christus opgewekt zijt, zo zoekt de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittende aan de rechterhand Gods. 2 Bedenkt de dingen die boven zijn,…
4 En dit zeg ik, opdat niet iemand u misleide met beweegredenen, die een schijn hebben. 5 Want hoewel ik met het vlees van u ben, nochtans ben ik met…