1 Zijt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en…

HC Zondag 52

18/11/2022
10 Voorts, mijne broeders, wordt krachtig in den Heere en in de sterkte Zijner macht. 11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt staan tegen de listige omleidingen…
Efeze 3: 14 Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, 17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone en gij…
22 Gij vrouwen, weest uw eigen mannen onderdanig, gelijk den Heere; 23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het Hoofd der gemeente is; en Hij…
1 ZIJT dan navolgers Gods, als geliefde kinderen; 2 En wandelt in de liefde, gelijkerwijs ook Christus ons liefgehad heeft en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot een offerande en…
15 Ziet dan, hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. 16 Den tijd uitkopende, dewijl de dagen boos zijn. 17 Daarom zijt niet onverstandig, maar verstaat, welke…
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen, 16 Houde niet op voor u te…
1 En u heeft Hij mede levend gemaakt, daar gij dood waart door de misdaden en de zonden; 2 In welke gij eertijds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer wereld,…